Gedragscodes HTC

Gedragscodes HTC


INHOUDSOPGAVE: 
-    Algemeen
-    Gedragscode op en rond de tennisbaan 
-    Gedragscode voor de begeleider 
-    Gedragscode voor de tennisouder 
-    Gedragscode voor de wedstrijdleiding/arbitrage 
-    Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger Vertrouwenscontactpersoon 


ALGEMEEN 
Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen HTC. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele intimidatie. 

Iedereen van pure recreant tot bijvoorbeeld wedstrijdtennisser, tennisleraar, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, ouder, bestuurder of vrijwilliger behoort zich integer te gedragen. 
Deze gedragscode is niet vrijblijvend en is bindend voor alle betrokkenen. Op overtredingen is het KNLTB tuchtrecht van toepassing.

Neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag. HTC verwacht dat een ieder die schendingen van deze gedragscode constateert, dit ook meldt.
Voor het bestuur van HTC geldt een meldingsplicht richting de KNLTB wat betreft ernstige misdragingen. 

Melding van een schending is zeker niet uitsluitend voorbehouden aan gedupeerden van een schending.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon van HTC als je advies nodig hebt over welke stappen je dient te zetten. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon, hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en de integriteit van HTC! 

 

GEDRAGSCODE OP EN ROND DE TENNISBAAN 

TROTS OP JE SPORT
1.    Straal trots uit op onze tennissport en op HTC. Handel nooit op een wijze die de naam van onze sport en HTC kan schaden. 

2.    Neem je individuele verantwoordelijkheid voor HTC als maatschappelijk belangrijke tennisclub. 

EERLIJK EN PROFESSIONEEL
3.    Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit den boze. 

4.    Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik nooit stimulerende middelen.
Maak geen afspraken die die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben. 

RESPECT
5.    Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet. 

6.    Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen of gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

7.    Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie. 

8.    Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens. 

9.    Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk. Respecteer ieders eigendommen. 

VOORBEELDFUNCTIE
10.     Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol, taak of verantwoordelijkheid zo goed mogelijk uit te oefenen. 
11.    Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na. Luister naar en volg instructies op. Houd je aan de regels. Onthoud je van iedere vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.

MAAK INTEGRITEIT BESPREEKBAAR
12.    Zorg ervoor dat je binnen HTC het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en ook houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen. 
SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE

13.    Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscode te melden aan het bestuur of de vertrouwenspersoon.

GEDRAGSCODE VOOR DE BEGELEIDER 
Een begeleider is diegene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin van het woord begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt.
Onder begeleider wordt in deze gedragscode verstaan: - trainers - coaches - leraren - sportbegeleiders - ouders in de functie van begeleider - paramedisch kader - bestuurlijk kader - facilitair kader - sport organisatorisch kader (b.v. wedstrijdorganisatie e.d.). 


PROFESSIONALITEIT
1.    Zorg voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen en –eisen. 

2.    Voorzie leerlingen/spelers en andere deelnemers van feedback op een zorgzame manier die bij hun behoefte past. Vermijd te negatieve feedback. Zorg ervoor dat opdrachten en trainingen geschikt zijn voor de leeftijd, ervaring, mogelijkheden en de trainingstoestand van de spelers. Wees eerlijk en consequent tegen hen. Kom alle beloften en verplichtingen na (in woord én in geschrift). 

3.    Stel samen met de leerlingen/spelers en anderen vast welke informatie vertrouwelijk is en respecteer dat. Breng nooit (privacygevoelige) persoonlijke informatie naar buiten. 

4.    Gebruik altijd geschikte trainingsmethoden waar de spelers op de lange termijn (ook) profijt van zullen hebben. Vermijd methoden die schadelijk zouden kunnen zijn. Herken individuele verschillen bij spelers en denk altijd aan het langetermijnbelang van iedere speler. Zorg voor uitdagingen voor iedere speler. Deze dienen haalbaar en motiverend te zijn. 

5.    Moedig aan en bevorder dat de leerling/speler zijn onafhankelijkheid en de verantwoording op zich neemt voor het eigen gedrag, prestaties, beslissingen en handelingen. Betrek de leerling/speler bij beslissingen die hem aangaan. 

6.    Stimuleer een sfeer waarin onderlinge en wederzijdse aanmoediging bestaat onder de spelers. Moedig de spelers aan elkaar te respecteren en verwacht respect voor het individu, ongeacht het spel- en/of prestatieniveau. 

7.    Respecteer andere coaches en handel altijd op basis van vertrouwen en loyaliteit.

8.    Erken het recht van de leerling/speler om andere coaches, trainers, leraren en adviseurs te raadplegen. Werk volledig samen met andere specialisten (b.v. fysiotherapeuten en artsen). 

9.    Zorg voor een geldige door de KNLTB uitgegeven leraar-, trainer- of coach-licentie. 

10.    Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. 

11.    Ken en werk volgens de tennisregels, reglementen en normen en moedig spelers aan dit ook te doen. Accepteer zowel de inhoud als de geest van de regels. 


ETHIEK
12.    Behandel alle leerlingen/spelers eerlijk en met respect binnen het verband van hun sportactiviteiten, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc. 

13.    Respecteer het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van leden dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer. 

14.    Vermijd iedere vorm van seksuele intimiteit als gevolg van de macht en invloed die je als trainer over de speler hebt. 

15.    Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

16.    Raak de sporter niet op een zodanige wijze aan dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

17.    Onthoud je van seksueel getinte verbale intimiteiten. 

18.    Vermijd situaties met spelers die als compromitterend worden ervaren dan wel zo kunnen worden opgevat.

19.    Gebruik de speler/coach relatie niet voor persoonlijke, politieke of zakelijke belangen ten koste van het belang van de speler.

20.    Ontmoedig het gebruik van doping, verboden middelen, alcohol en tabak. 

21.    Respecteer het feit dat het doel voor jou als coach niet altijd hetzelfde is als dat voor de speler. Richt je op succes dat is gebaseerd op realistische doelen en met begrip voor de groei en de ontwikkeling van de speler. 

22.    Wed nooit op de sport waar je betrokken bij bent: tennis. 

23.    Onthoud je van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan. 

24.    Stel nooit gevoelige informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het aangaan van weddenschappen.

25.    Neem geen gunsten aan: neem nooit een geschenk of vergoeding aan van enig persoon, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Bied ook nooit een gunst, geschenk of vergoeding aan in ruil voor iets dat in strijd is met de integriteit van de sport. 


VERANTWOORDELIJKHEID
26.    Wees altijd een voorbeeld waarin de positieve aspecten van sport en van tennis duidelijk worden geëtaleerd en waarin een ideaalbeeld van (sportief) tennis en coaching wordt toegepast. 

27.    Moedig spelers en andere coaches aan om integriteit te ontwikkelen en te behouden in de relatie tot anderen. 

28.    Controleer, bij een wisseling van leraar/coach, of de vorige samenwerking tussen speler en leraar/coach correct en professioneel is afgesloten. 

29.    Accepteer en respecteer de rol van officials die ervoor zorgen dat dat wedstrijden sportief en volgens de regels verlopen.

30.    Sta open voor meningen van anderen en toon bereidheid om te leren en te ontwikkelen. 

31.    Het is verplicht (een vermoeden van) matchfixing of doping of pogingen daartoe te melden. 

32.    Het is verplicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. 

33.    Span je in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, supporters, werknemers en anderen.

34.    Wees waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze gedragscode en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur of de vertrouwenspersoon. 


GEDRAGSCODE VOOR DE TENNISOUDER 
Ouders zijn een rolmodel voor hun kind en dus bepalend voor het gedrag en speelplezier van hun kinderen.

Daarom vinden wij het als HTC belangrijk om de ouders mee te geven welk gedrag als tennisouder langs de tennisbaan wenselijk is.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de overdracht van integere tennissport op nieuwe generaties. Deze gedragscode helpt ouders de juiste bijdrage te leveren aan hun sportende kind en de tennissport integer te houden. 

1.    Geef het goede voorbeeld. Gedraag je netjes op en rondom de baan. Wees altijd sportief en eerlijk en voed uw kind ook zo op. 

2.    Ken en houd je aan de afspraken, de tennisspelregels en reglementen.

3.    Leg niet te veel nadruk op winnen. Speelplezier is zeker zo belangrijk. 

4.    Val uw eigen kind en dat van een ander niet af. Sta uw kind altijd bij, wees positief en niet (constant) kritisch op zijn of haar prestaties.
Kinderen vinden het belangrijk om gesteund te worden door hun ouders.
Laat je kind merken dat je trots op hem of haar bent ongeacht de uitslag van een wedstrijd. 

5.    Val de leraar/coach bij. Steun de leraar/coach bij zijn of haar beslissingen. 

6.    Val de leiding niet aan. Respecteer te allen tijde de beslissingen van de scheidsrechter en ga niet met de leiding in discussie. 

7.    Toon interesse. Wees geïnteresseerd in de tennissport en de wijze waarop het kind de sport ervaart. 

8.    Moedig het kind aan. Speelplezier is het belangrijkste voor een jong tennissend kind. Dit bereik je door hem of haar aan te moedigen, zonder druk te leggen op het presteren. 

9.    Gebruik geen fysiek of verbaal geweld. Beledigende of ontmoedigende uitspraken zijn onwenselijk. Als een kind zich op de baan onbehoorlijk gedraagt (schelden, rackets gooien etc.) dient de ouder het kind te corrigeren. 

 

GEDRAGSCODE VOOR DE WEDSTRIJDLEIDING/ARBITRAGE

PROFESSIONALITEIT
1.    Zorg voor een dusdanige lichamelijke conditie dat je uw taak op een professionele manier kunt vervullen.

2.    Wees tijdig aanwezig. 

3.    Ken de regels en houd deze up-to-date. Ken het competitiereglement, het toernooireglement en het strafpuntensysteem. 

4.    Kleed je volgens de afgesproken kledingcode.

5.    Gebruik geen alcohol of drugs. 

6.    Geef het goede voorbeeld; bespreek (wanneer dit gevraagd wordt) met spelers de uitleg van de spelregels en manieren om de arbitrage en het gedrag van spelers te verbeteren. 

7.    Vorm als arbitrage een blok: bekritiseer de beslissingen van andere arbitragefunctionarissen niet. 

8.    Gedraag je op een professionele en waardige wijze en toon respect voor andere arbitragefunctionarissen, overige medewerkers, spelers, pers en toeschouwers.

9.    Verleen uw medewerking tot de hoofdscheidsrechter je toestaat te vertrekken. 

 

ETHIEK
10.    Behandel iedereen eerlijk en met respect ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc. 

11.    Wees geen scheidsrechter bij een wedstrijd waarbij je een relatie hebt met een van de spelers. Voorkom alle schijn van belangenverstrengeling. 

12.    Wees onpartijdig en onafhankelijk. Zoek niet bewust contact met spelers en ga niet vertrouwelijk met ze om. 

13.    Blijf onafhankelijk. Doe geen mededelingen aan de pers en wees voorzichtig met sociale media. 

14.    Wees bewust van de risico’s van matchfixing en sluit geen weddenschappen af op tenniswedstrijden. 

15.    Spreek niet met toeschouwers voor, tijdens of onmiddellijk na een wedstrijd, behalve wanneer het nodig is voor een goede voortgang van de wedstrijd de toeschouwer te informeren of tot stilte te manen. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID
16.    Meld matchfixing of doping of pogingen daartoe. 

17.    Wanneer je gevraagd wordt iets te doen wat in strijd is met deze gedragscode of uw normen en waarden, meld het dan. Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor de integriteit van de tennissport.GEDRAGSCODE VOOR DE VERENIGINGSVRIJWILLIGER 

ALGEMEEN
1.    Draag bij aan de verantwoordelijkheid van de KNLTB en HTC voor de sport tennis. 

PROFESSIONALITEIT
2.    Beoefen uw functie op een efficiënte en ethische wijze. Houd rekening met ieders belangen. 

3.    Wees betrouwbaar en houd je aan regels. 

4.    Stel je dienstbaar op. Handel in het belang van HTC en de leden. 

5.    Wees zorgvuldig en oprecht. Ga correct om met vertrouwelijke informatie.

6.    Behandel mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc. 

7.    Gedraag je hoffelijk en respectvol en onthoud je van beledigende en grievende opmerkingen. 

8.    Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Onthoud je van seksuele intimidatie. Pest niet. 

9.    Wees financieel transparant. Onthoud je van corruptie, fraude of omkoping.

10.    Neem geen giften aan. 

11.    Voorkom de schijn van belangenverstrengeling. 

12.    Wees je bewust van de risico’s van matchfixing. Wed niet op tenniswedstrijden. 

13.    Meld ieder vermoeden van matchfixing of doping. 

VERANTWOORDELIJKHEID
14.    Zorg voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ga zorgvuldig om met materialen, uitrusting en apparatuur.
 
15.    Werk mee aan een heldere en open communicatie. 

16.    Zorg voor een goede samenwerking, zowel intern als extern. 

17.    Maak integriteit bespreekbaar. Wees alert op onbehoorlijk gedrag en meld dit. 

18.    Zie toe op de naleving van regels en normen. 

19.    Wees alert op overtreding van deze gedragscode en meld dit aan het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 341 3207

Adres

Ten Katestraat 34
2394 TC Hazerswoude-Rijndijk

KVK-nummer

40445628