Privacy policy

Privacy policy

TV HTC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV HTC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.  

Als TV HTC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van Leden worden door TV HTC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie tussen TV HTC en de leden ten behoeve van de in de Statuten geformuleerde doelstelling van TV HTC: De beoefening en bevordering van de tennissport door het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen, het organiseren van wedstrijden en toernooien, het aanbrengen en het in stand houden van de nodige accommodatie, het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven en andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV HTC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Achternaam, Voornaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Man/Vrouw, Geboortedatum, Telefoon, Mobiel nummer, E-mail adres, pasfoto.

Uw persoonsgegevens worden door TV HTC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende uw lidmaatschap, en tot maximaal 2 jaar na afloop van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor zolang wettelijke regels dat voorschrijven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor door ouders/verzorger(s) schriftelijke toestemming is gegeven.

U heeft recht op inzage, rectificatie of – na afloop van uw lidmaatschap – verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de secretaris of de penningmeester van TV HTC!

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 341 3207

Adres

Ten Katestraat 34
2394 TC Hazerswoude-Rijndijk

KVK-nummer

40445628